EU scherpt CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe auto's en bestelwagens aan

De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens. Het doel is om te evolueren naar emissievrije mobiliteit.

In afwachting van de officiële goedkeuring, kwamen de wetgevers overeen:

  • Doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen voor nieuwe auto’s en met 50% voor nieuwe bestelwagens in vergelijking met het niveau van 2021
  • Doelstelling: CO2-uitstoot met 100% verminderen voor zowel nieuwe auto’s als bestelwagens tegen 2035.

Het regulerende stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV) blijft tot 2030 behouden. Volgens dit mechanisme kan een fabrikant die aan bepaalde verkoopdoelstellingen voor emissievrije en emissiearme voertuigen voldoet, worden beloond met minder strenge CO2-emissiedoelstellingen. Collega’s kwamen overeen om de benchmark tegen 2030 te verhogen tot 25% voor auto’s en 17% voor bestelwagens.

De overeenkomst bevat taal over CO2-neutrale brandstoffen, waarbij de Commissie, na overleg met de belanghebbenden, zal voorstellen om voertuigen die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden na 2035 te registreren in overeenstemming met de EU-wetgeving, buiten de vlootnormen en in overeenstemming met de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit.

De overeenkomst bevat een herzieningsclausule die ervoor zal zorgen dat de Commissie in 2026 zorgvuldig de vooruitgang zal beoordelen die is geboekt bij het behalen van de emissiereductiedoelstellingen van 100% en de noodzaak om die doelstellingen te herzien in het licht van technologische ontwikkelingen, ook met betrekking tot plug-inhybridetechnologieën . en het belang van een levensvatbare en sociaal rechtvaardige transitie naar nulemissie.

Daarnaast omvat het akkoord de versterking van andere bepalingen van het reglement, zoals:

  • Het verlagen van het plafond voor emissierechten dat fabrikanten kunnen ontvangen voor eco-innovaties die de CO2-uitstoot op de weg betrouwbaar verminderen tot 4 g/km per jaar van 2030 tot 2034 (momenteel vastgesteld op 7 g/km per jaar).
  • Tegen 2025 zal de Commissie een gemeenschappelijke EU-methodiek ontwikkelen voor het ramen van de CO2-emissies over de volledige levenscyclus van auto’s en bestelwagens die op de EU-markt komen, evenals van het brandstof- en energieverbruik van deze voertuigen. Op basis van deze methode kunnen fabrikanten vrijwillig aan de Commissie rapporteren over de levenscyclusemissies van nieuwe voertuigen die ze op de markt brengen.
  • De overeenkomst behoudt een afwijking voor kleine producenten tot eind 2035.

Achtergrond en volgende stappen

Het voorstel herziet de bestaande regels, die voor het laatst in 2019 zijn gewijzigd. Het tijdens de tripartiete onderhandelingen bereikte voorlopige politieke akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.

De verordening vereist dat elke fabrikant ervoor zorgt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van zijn wagenpark van nieuw geregistreerde voertuigen gedurende een kalenderjaar zijn specifieke jaarlijkse emissiedoelstelling niet overschrijdt. Fabrikanten kunnen voertuigen met verbrandingsmotor op de markt blijven brengen, maar als ze hun emissiedoelstellingen voor een bepaald jaar overschrijden, moeten ze een toeslag betalen van € 95 per gram CO2/km boven de doelstelling per geregistreerd voertuig. Daarom zullen emissievrije voertuigen, zodra nieuwe doelstellingen zijn overeengekomen, uiteindelijk goedkoper worden dan voertuigen op fossiele brandstof.

Een gerelateerde evaluatie van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), die momenteel wordt besproken tussen de Raad en het Parlement, zal zorgen voor een infrastructuur voor bestuurders om hun voertuigen in de lidstaten op te laden.

Het voorstel om de CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens te herzien, maakt deel uit van het Fit for 55-pakket. Het pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, heeft tot doel de EU in staat te stellen de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Het Parlement heeft tijdens zijn plenaire vergadering op 8 juni 2022 een aantal amendementen op het voorstel van de Commissie aangenomen. Op 29 juni 2022 kwam de Omgevingsraad tot een gemeenschappelijke aanpak van het voorstel.

Categorieën: nieuws